จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศูนย์สุขภาพสายตา สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) ได้เปิดดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพสายตา รวมระยะเวลากว่า 20 ปีโดยได้รับการก่อ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2541 โดยคุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพสายตา เคลื่อนที่ตามสถานทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ด้วยการบริการที่เน้นความมีมาตรฐาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลา องค์กร จึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีนักทัศนมาตรและจักษุแพทย์ คอยให้บริการท่านถึงที่ ทำให้บริษัทสมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่ไว้วางใจในการเข้าร่วม ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพต่าง ๆ มากมาย"แว่นถูกตา ราคาถูกใจ เรียกใช้สมาร์ทวิชั่น"


บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งมีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการตรวจสมรรถภาพทางการมอง เห็น โดยเราจะมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมนอกสถานที่ตามสถาบันต่าง ๆเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการบริการและเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรของเรา อีกทั้งเรายังมีจักษุแพทย์เป็นที่ปรึกษาและรับรองผลการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็นคือ นพ. จุลเวช กาญจนเจตนี (พ.บ.ว. จักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล) ผู้เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน
วิสัยทัศน์ (Vision)


เราจะเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับสายตาแบบครบวงจรที่ทันสมัย และดีที่สุดในเอเชียภารกิจ (Mission)


1.สร้างความประทับใจในบริการอันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

2.ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตลอดเวลา

3.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์

4.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร

5.ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

6.ความสำเร็จมาจากความสามารถในการทำงานเป็นทีม

7.มีความยุติธรรมและเคารพสังคมการบริหารภายในองค์กร


การทำงานภายในบริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แบ่งแยกการทำงานอย่างเป็นสัดส่วนโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งได้แก่1. ฝ่ายปฏิบัติการ


เป็นฝ่ายที่ออกปฏิบัติการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ตามสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพอีกทั้งยังเป็นฝ่ายบริการจัดส่งสินค้าและให้บริการดูแลซ่อมแซมแว่นตา ให้กับท่านถึงที่
2. ฝ่ายการตลาดและประมวลผล


เป็นฝ่ายประสานงานกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ ในการนัดวันตรวจสุขภาพประจำปีให้กับองค์กรต่างๆ และจัดทำรายงานผลการตรวจ สมรรถภาพทางการมองเห็น โดยแยกประเภทของผู้ที่เข้ารับการตรวจทั้งผลปกติและผิดปกติ พร้อมทั้งแสดงกราฟ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของบุคลากร ในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่อไป“พิเศษ !! ส่งผลการตรวจสุขภาพสายตา ผ่านระบบ QR CODE แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย”3.ฝ่ายบัญชีบุคคลและลูกค้าสัมพันธ์


เป็นฝ่ายดูแล บริการรับเรื่องจากลูกค้าในการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

4.ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ


เมื่อลูกค้ามีปัญหาสายตาและตัดแว่นสายตากับเรา เราจะผลิตแว่นด้วยความประณีต โดยใช้เครื่องฝนเลนส์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งมีฝ่าย ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) เพื่อให้ลูกค้าได้แว่นตาที่มีคุณภาพที่สุด 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: