รางวัลเหล่านี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ของการเป็นศูนย์สุขภาพสายตาชั้นนำ ที่มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงการตรวจสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจ และเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อันเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่จะทำให้ศูนย์สุขภาพสายตาสมาร์ท วิชั่น เติบโต และมีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างยอดเยี่ยม ตลอดไปBest Product Of The Year 2016

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ดร.ชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัล "Best Product Of The Year 2016” จากโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจไทย จากความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ กรอบแว่นตาและเลนส์ ธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บุคคลต้นแบบตัวอย่าง (Thailand Leader Awards 2015) สาขาบริหารงานธุรกิจภาคเอกชน

ดร.ชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่าง (Thailand Leader Awards 2015) สาขาบริหารงานธุรกิจภาคเอกชน โดยเป็นแบบอย่างตามแนวหลักผู้นำ ผู้บริหารที่ดี และ บำพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น

คุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทนักธุรกิจและบุคคล
จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จากการพัฒนาองค์กรด้วยความมุ่งมั่น อยู่ในศีลธรรมอันดี รวมถึงประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
บุคคลคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2553

ในกลุ่มภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2550 สาขานักธุรกิจ-บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2550 สาขานักธุรกิจ – บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จากนิตยสารเส้นทางไทย จากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งและความมุมานะในการบริหาร งานทำให้บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักของบุคคลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงความภาคภูมิใจที่ได้ประกอบกิจกรรมเพื่อ เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป
ปริญญาบัตร “ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต” ประจำปี 2549


จากการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดหลักสูตรในสาขาวิชา Optometry (Doctor of Optometry) ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับการศึกษาและรับปริญญาบัตรจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี 2549 เป็นรุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 มกราคม 2550 จากการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ทางคุณชุลีพร ชมพัฒน์ ได้นำความรู้ที่ศึกษามาพัฒนาและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป
องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2548 ประเภทธุรกิจ (แว่นตา)องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2548 สาขา ประเภทธุรกิจค้าปลีก (แว่นตา) ได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธาน ผู้มอบรางวัล และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 1 ต.ค.2548 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ได้จัดพิจารณาจากองค์กรทั้ง ภาครัฐและเอกชนที่มีผลประกอบการดีเด่น มีสวัสดิการให้พนักงานสูง และตอบแทนคืนสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการบริจาคแว่นตา กิจกรรมการ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านครูน้อย ตั้งจุดรับบริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทย และอื่นๆอีกมากมาย ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีที่สุดต่อไป
นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2547


นับเป็นเกียรติของทางบริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เนื่องด้วยคุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2547 สาขา ส่งเสริมและดูแลสุขภาพสายตา จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยคุณชุลีพร ชมพัฒน์ เป็นผู้ที่ตั้งใจ มุมานะในการทำงานและบริหารงาน ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักของบุคคลต่างๆ มากมาย รวมถึงได้ประกอบกิจกรรมเพื่อเป็นประโยขน์แก่สังคมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมการบริจาค แว่นตา กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านครูน้อย ตั้งจุดรับบริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทยและอื่นๆอีกมากมาย
ธนาคารความดี ยุวชนคนดี ปี 2547

วันที่ 24 ธ.ค. 2547 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการ ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องจากได้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการ ธนาคารแห่งความดี ประธานในพิธีผู้มอบใบประกาศนียบัตร ได้แก่ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารความดีจากทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต หากได้รับ การฝึกฝนให้กระทำความดีตั้งแต่เด็ก ๆ
บริจาคดวงตา ปี 2546
สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2546ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยประกาศนียบัตร Mini Optometry 2543


 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: