ศูนย์สุขภาพสายตาสมาร์ท วิชั่น ตระหนักดีว่าปัญหาเกี่ยวกับสายตาเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการปฏิบัติงาน
อันอาจเชื่อมโยงไปถึงอาการ อื่น ๆ อีกหลายประการ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยวิธีที่ถูกต้อง ก็จะเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทาง
การมองเห็นก่อนถึงวัยอันสมควร


ศูนย์สุขภาพสายตา สมาร์ท วิชั่น มีหน่วยตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งบริการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด โดยสามารถตรวจหา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ต้อลม ต้อเนื้อ ตาบอดสี
และอาการเริ่มแรกของต้อหินต้อกระจกโดยใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 1 นาทีต่อ 1 ท่าน นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่มีปัญหา
ทางด้านสายตา ทางศูนย์ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ ทั้งนักทัศนมาตร และ
จักษุแพทย์ ซึ่งพร้อมที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะได้รับการแก้ปัญหาให้ถูกต้อง ต่อไป ซึ่งใน
การตรวจวัดสายตาหากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ประกอบแว่นตากับทางศูนย์ฯ ก็สามารถทำได้ทันที เพราะศูนย์ฯ
มีบริการกรอบแว่นตาหลากหลายประเภทให้ท่านเลือก รวมทั้งมีบริการจัดส่งฟรีให้กับท่านอีกด้วย

ขั้นตอนการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสายตาด้วยเครื่อง COMPUTER ด้วยระบบ AUTO REFRACTOMETER คือ
ระบบการตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ REFRACTION เข้าไปในกระบอกตา
เพื่อตรวจกระบอกตาว่าแสงที่ผ่านตา CORNEA และ LENS นั้นตกลงไปที่จอรับภาพพอดีหรือถึง
ก่อนจอรับภาพ หรือ หลังจากจอภาพและเช็คความโค้งของกระจกตาว่าผิดไปในแนวใดแนวหนึ่ง
ในรัศมี 360 องศาเมื่อเครื่องทำงานแล้วก็จะส่งผลออกมา ซึ่งระบุผลการตรวจ สั้น ยาว หรือเอียง
และองศาของสายตาเอียงโดยแบ่งเป็นตาซ้ายและตาขวา ใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 นาทีต่อ
ท่านเท่านั้น


***หมายเหตุ*** สำหรับผู้ที่มีสายตาปกติ ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจในขั้นตอนที่ 2


ทุกครั้งที่ท่านสั่งประกอบแว่นตากับทางศูนย์ฯ .... สูงสุดถึง 40 %

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าสายตาจริงด้วย สเนลเลนส์ชาร์ท


เมื่อได้ผลการตรวจสายตาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว สำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติ
จะต้องนำมาหาค่าสายตาที่แท้จริงอีกครั้ง โดยผ่านการตรวจแบบ สเนล เลนส์ ชาร์ท โดย
optician ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ขั้นตอนที่ 3 ให้คำแนะนำพร้อมทั้งแจกเอกสารการดูแลรักษาดวงตา


ให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ทาง optician จะแจ้งผลให้
ทราบว่ามีสายตาผิดปกติระบบใด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการปฏิบัติตัว
เพื่อที่จะได้รับการแก้ปัญหาให้ถูกวิธีต่อไป

นอกจากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ทางศูนย์สุขภาพสายตาสมาร์ท วิชั่น ยังมีการจัดบอร์ดวิชาการให้ความรู้ด้านสายตา แก่ผู้เข้ารับการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น และผู้สนใจทั่วไป สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะสั่งตัดแว่นตากับ สมาร์ท วิชั่นก็สามารถทำได้เนื่องจากเราจะมีบริการกรอบแว่น เลนส์ประเภทต่าง ๆ ให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
ทุกครั้งที่ท่านสั่งประกอบแว่นตากับทางศูนย์ฯ ท่านจะได้รับบัตรรับประกันสินค้า โดยรับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม และสามารถใช้เป็นส่วนลดในการสั่งประกอบแว่นตาในครั้งต่อไปได้สูงสุดถึง 40 %การตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม


1. การตรวจตาชีวอนามัย (SCREENOSCOPE)


เป็นการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็นความลึกชัดและภาพสามมิติ เพื่อทราบถึงความผิดปกติของสมรรถภาพการมองเห็น โดยสามารถแยกตามประเภทอาชีพได้
 

 


2. การตรวจตาบอดสี(Color test)


เป็นการตรวจการมองเห็นสีว่าสามารถแยกแยะสีได้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ เนื่องจากผู้ที่มีปัญหานี้ยังสามารถแยกสีแดงและสีเขียวจากกันได้ แต่การรับรู้สีแดงและสีเขียวของเขานั้นจะต่างจากการรับรู้สีแดงและสีเขียวของคนปกติทั่วไป และถ้าเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกันจะไม่สามารถแยกแยะได้

3.การตรวจวัดความดันลูกตา (Intraocular pressure)


เพื่อสกรีนตรวจหาต้อหิน โดยใช้ระบบการเป่าลมเข้าที่กระจกตา ไม่ต้องใช้ยาชาหยอดตาและไม่มีการสัมผัสกับพื้นผิวกระจกตา สำหรับคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหิน ควรตรวจด้วยเครื่องมือนี้ 

4.ตรวจโรคตาเบื้องต้น(Slit lamp Biomicroscope)


ตรวจหาโรคตาเบื้องต้นตั้งแต่ต้อลม,ต้อเนื้อ,ต้อกระจก ดูสภาพของเปลือกตา หนังตา กระจกตา ม่านตา รูม่านตา เลนส์ตา ว่ายังคงอยู่ในสภาพปกติหรือไม่
5. ตรวจจอประสาทตา (Non mydriatic Fundus Camera)เป็นการตรวจจอประสาทตา โดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา ดูความผิดปกติของเส้นเลือดในจอประสาทตาของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดู optic nerve และสัดส่วนของ cup กับ opticnerve เพื่อดูต้อหิน ดู Macular จุดรับภาพ,ขั้วประสาทตาว่ายังอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่
 

6. Amsler Grid Chart


เป็นการทดสอบการมองเห็นของจุดรับภาพบนจอประสาทตา ว่ายังมีการรับภาพที่ปกติหรือไม่ ถ้าเส้นในภาพมีการขาด , แหว่ง , เว้า , บิดเบี้ยวไป แสดงว่ามีความผิดปกติบนจุดรับภาพ

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น


เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น ทางศูนย์สุขภาพสมาร์ท วิชั่น จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติสายตา โรคตาของผู้เข้ารับการตรวจโดยแยกประเภทของผู้ที่เข้ารับการตรวจ ทั้งผลปกติ และผิดปกติ พร้อมทั้งแสดงกราฟ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของบุคลากรในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในองค์กรต่อไป ซึ่งเรามีจักษุแพทย์รับรองผลการตรวจวัดสายตา คือ นายแพทย์จุลเวช กาญจนเจตนี (พ.บ.ว.ว. จักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน
บริการซ่อมแซมแว่นตา (AFTER SERVICE)


บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ถือว่าเป็นศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่แบบครบวงจร โดยจะมีบริการซ่อมแซมแว่นตาให้กับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับแว่นตา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกรอบแว่น เช่น กรอบแว่นหัก กรอบแว่นลอกน็อตหลวม น็อตหลุด แป้นจมุกหลุด ฯลฯ หรือแม้แต่ปัญหาในเรื่องของเลนส์ ซึ่งได้แก่ เลนส์แตก เลนส์เป็นรอย แว่นใส่แล้วมองไม่ชัด เราก็จะไปบริการแก้ไขแว่นซ่อมแซมแว่นตาให้กับท่าน โดยที่เราจะมีหน่วยงาน “SMART CARE” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาทางด้านแว่นตาและสายตาไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแว่นตาให้กับท่าน
บริการล้างทำความสะอาดแว่นตา


ในการออกบริการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ตามหน่วยงานต่าง ๆ นั้นเรา พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ใช้แว่น สายตาอยู่และแว่นที่ใช้อยู่นั้นมักจะมีปัญหา เลนส์มัว เลนส์ไม่ชัดอันเนื่องมาจากความสกปรกของเลนส์และแว่นตาที่ไม่ได้ มีการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง สมาร์ท วิชั่น ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเราจึง มีบริการพิเศษขึ้นนั่นก็คือ บริการล้างทำความสะอาดแว่นตาให้กับลูกค้าเพื่อลด ปัญหาของแว่นตาที่เกิดจากความสกปรกของแว่นและเลนส์ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณประโยชน์จากการสวมแว่นตาได้อย่างเต็มที่
บริการรับปรึกษาปัญหาทางด้านสายตา


นอกเหนือจากการบริการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่แล้ว บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางด้านสายตา ปัญหาในเรื่องของการใช้แว่นตา ซึ่งเรามีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรคอยให้บริการท่าน หากบุคคลท่านใดมีความ ประสงค์จะสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสายตา สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหน้างาน หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ฯ เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลา


 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: