OPTOMETRY หรือ ทัศนมาตรศาสตร์ คืออะไรOptometry หรือทัศนมาตรศาสตร์ คือ วิชาการเวชศาสตร์สุขภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาสภาพ และสภาวะทางพยาธิวิทยา ที่มีผลทั้งทางตรง และทาง อ้อมต่อประสิทธิภาพการใช้สายตาในมนุษย์ เพื่อหาวิธีหรือกระบวนการทางเวชปฏิบัติ ในการบำบัดความบกพร่องที่เกิดกับระบบการมองเห็น หรือระบบ ใกล้เคียงที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยโดยการให้แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นหรือกรรมวิธีอื่นๆที่ได้รับการพิสูจน์ตามหลัก วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาให้กับคนไข้นั้นๆทัศนมาตรศาตร์ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของดวงตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสายตา ระบบการมองเห็น และการ ประมวลข้อมูลการมองเห็นในมนุษย์การศึกษา การรับรองคุณสมบัติและการปฏิบัติด้านทัศนมาตรศาสตร์มีการวางระเบียบในประเทศส่วนใหญ่เช่นเดียว กับอาชีพด้านสาธารณสุขอื่นๆนักทัศนมาตรศาสตร์และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทัศนมาตรศาสตร์ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล อาชีพด้านสาธารณสุข อื่นๆ และชุนชนเพื่อดูแลสุขภาพตาและสายตา ทัศนมาตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสองอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตา อีกอาชีพหนึ่งคือจักษุวิทยา (ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแพทย์ศาสตร์)ขอบเขตของวิชาชีพนักทัศนมาตรศาสตร์เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการวินิจฉัยจัดการและรักษาโรคเกี่ยวกับตาและความผิดปกติในการมองเห็นโดย ไม่มีการผ่าตัดนักทัศนมาตรศาสตร์ตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติของดวงตาและระบบการมองเห็นรวมทั้งความผิดปกติของสายตาเช่น สายตาสั้นหรือ สายตายาว และสภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรค

 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: